0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Podniková ekonomika

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 7329
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
587  470  -20 %
Ihned ke stažení
i: 20063 n: 24782010r: 7329
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Autoři v knize postihli celou základní problematiku podnikové ekonomiky. Zahrnuty jsou i podnikové funkce z oblasti organizace a řízení podniku, které jsou nezbytným předpokladem naplňování funkcí ekonomické povahy. Kniha je členěna do třinácti základních kapitol, přičemž každá kapitola obsahuje teoretický základ, vlastní výklad problematiky a použitou literaturu. Úvod je věnován vztahu mikroekonomie a podnikové ekonomiky, popsány jsou faktory podnikového prostředí, specifikovány funkce a formy hospodaření podniku, jeho hodnota a životní cyklus, popsány jsou metody a formy organizace a řízení podnikových procesů, principy a postupy podnikového marketingu, definovány jsou současné metody v oblasti řízení lidských zdrojů, obsah a zajištění interního auditu, vymezeny jsou principy podnikání malých a středních podniků. Závěr knihy je věnován problematice vstupu podniků na zahraniční trhy.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Podniková ekonomika

Úvodní slovo
Předmluva
1. Vztah mikroekonomie a podnikové ekonomiky – aplikace mikroekonomické koncepce do podnikové praxe
1.1 Ekonomická efektivnost a hranice produkčních možností
1.2 Produkční funkce, výrobní faktory
1.3 Příjmy, výdaje (výnosy – náklady)
1.3.1 Krátké období (KO)
1.3.2 Dlouhé období (DO)
1.4 Zisk, bod zvratu
1.5 Poptávka – teoretická východiska v konfrontaci s pohledem PE
1.6 Literatura
2. Podnikatelské prostředí
2.1 Strategie udržitelného rozvoje v ČR
2.2 Strategie Evropa 2020 a Národní program reforem ČR
2.3 Podnikatelská činnost
2.3.1 Podnik
2.4 Ochrana hospodářské soutěže
2.5 Ochrana práv duševního vlastnictví
2.6 Ochrana spotřebitele
2.7 Ochrana životního prostředí
2.8 Rizika spojená s podnikáním
2.9 Literatura
3. Hospodaření podniku
3.1 Majetková a kapitálová struktura podniku
3.1.1 Kapitálová struktura podniku
3.2 Majetková struktura podniku
3.2.1 Členění majetku
3.2.2 Oceňování majetku
3.2.3 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu
3.2.4 Vztah aktiv a pasiv
3.3 Výrobní faktory
3.4 Náklady
3.4.1 Druhové členění nákladů
3.4.2 Účelové členění nákladů
3.4.3 Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů
3.5 Výnosy
3.5.1 Tržby
3.6 Zisk
3.7 Hodnota peněz v čase
3.8 Strategické financování podniku
3.8.1 Optimalizace kapitálové struktury
3.8.2 Bilanční pravidla jako nástroj optimalizace kapitálové struktury podniku
3.8.3 Optimalizace kapitálu v návaznosti na náklady kapitálu
3.8.4 Optimalizace majetkové struktury
3.9 Taktické financování podniku
3.9.1 Working Capital Management
3.9.2 Zásoby
3.9.3 Pohledávky
3.9.4 Finanční majetek
3.9.5 Peníze, účty v bankách, krátkodobý finanční majetek a pořizovaný finanční majetek
3.9.6 Závazky
3.10 Controlling
3.10.1 Controlling a jeho přínos pro manažera
3.10.2 Role controllingu v jednotlivých fázích řízení
3.10.3 Nástroje controllingu
3.10.4 Reporting
3.11 Literatura
4. Hodnota podniku
4.1 Vymezení hodnoty podniku
4.1.1 Podnik jako zboží
4.1.2 Kategorie hodnoty podniku
4.1.3 Předpoklady ocenění podniku
4.2 Přehled metod pro oceňování podniku
4.2.1 Přístupy k oceňování podniku
4.2.2 Klasifikace metod oceňování podniku
4.3 Postup oceňování podniku
4.3.1 Strategická analýza
4.3.2 Finanční analýza
4.3.3 Tvorba finančního plánu
4.4 Metody oceňování podniku
4.4.1 Výnosové metody
4.4.2 Majetkové metody
4.4.3 Metody kombinované
4.4.4 Metody založené na analýze trhu
4.4.5 Doporučení k užívání metod
4.5 Literatura
5. Život podniku
5.1 Životní cyklus podniku
5.2 Založení podniku
5.2.1 Kroky směřující k založení podniku
5.2.2 Vlastní založení podniku
5.3 Růst podniku
5.3.1 Stabilizace
5.4 Krize a sanace podniku
5.4.1 Krize
5.4.2 Sanace
5.5 Zrušení a zánik podniku
5.5.1 Likvidace společnosti
5.5.2 Konkurz
5.5.3 Nucené vyrovnání, vyrovnání
5.6 Sdružování podniků
5.6.1 Korporace
5.6.2 Spojování podniků
5.7 Literatura
6. Funkce podniku
6.1 Primární funkce podniku
6.1.1 Řízení výroby
6.1.2 Řízení zásob
6.1.3 Prodej
6.2 Odvozené funkce podniku
6.2.1 Řízení lidských zdrojů
6.2.2 Investiční rozhodování
6.2.3 Finanční řízení
6.2.4 Inovace jako nástroj prosperity podniku
6.2.5 Správa podniku – Facility management
6.3 Literatura
7. Řízení podniku – management
7.1 Podstata managementu
7.2 Vývojové směry managementu
7.2.1 Vědecký management
7.2.2 Administrativní přístup k managementu
7.2.3 Princip chování organizace
7.2.4 Současné trendy v managementu
7.2.5 Management na prahu třetího tisíciletí
7.2.6 Shrnutí
7.3 Postavení a osobnost manažera
7.3.1 Členění manažerů
7.3.2 Základní manažerské dovednosti
7.3.3 Manažerské role
7.4 Manažerské rozhodování
7.4.1 Rozhodovací proces
7.4.2 Typy problémů a rozhodování
7.4.3 Skupinové rozhodování
7.5 Plánování
7.5.1 Mise
7.5.2 Cíl
7.5.3 Plán
7.6 Řízení podle cílů – MBO (Management By Objectives)
7.6.1 Proces řízení podle cílů
7.6.2 Zavádění řízení podle cílů
7.6.3 Přednosti řízení podle cílů
7.6.4 Nedostatky v řízení podle cílů
7.7 Strategický management
7.7.1 Počátek strategického managementu
7.7.2 Základní etapy vývoje strategického managementu
7.7.3 Strategické plánování
7.7.4 Analýza vnějšího prostředí společnosti
7.7.5 Analýza vnitřního prostředí společnosti
7.7.6 Metody analyzující mikro- a makroprostředí současně
7.7.7 Formulace podnikové strategie
7.7.8 Vyhodnocení strategických možností a výběr strategie
7.7.9 Implementace strategie, hodnocení výsledků
7.8 Organizování
7.8.1 Organizační struktura a její tvorba
7.8.2 Typy organizačních struktur – liniové vazby
7.8.3 Typy organizačních struktur – funkcionální vazby
7.8.4 Maticová organizační struktura
7.9 Vedení
7.9.1 Teorie vůdcovství
7.9.2 Ženy versus muži jako vedoucí
7.9.3 Některé z dalších faktorů ovlivňujících vůdcovství
7.10 Management jakosti
7.10.1 Základy managementu jakosti – TQM
7.10.2 ISO normy řady 9000
7.10.3 Devět zásad managementu jakosti dle ISO
7.10.4 Všeobecné požadavky při zavádění systému ISO
7.10.5 Další systémy managementu jakosti
7.11 Literatura
8. Marketing
8.1 Úloha a cíle marketingu
8.2 Marketingové řízení
8.2.1 Plánování
8.2.2 Realizace marketingu
8.2.3 Kontrola
8.3 Nákupní chování organizací
8.4 Získávání informací pro marketingová rozhodnutí. Marketingový informační systém
8.4.1 Interní databáze
8.4.2 Marketingový zpravodajský systém
8.4.3 Marketingový výzkum
8.4.4 Marketingový systém na podporu rozhodování
8.5 Marketingový mix
8.6 Marketing na internetu
8.7 Literatura
9. Štíhlý podnik
9.1 Lean Production
9.2 Tomáš Baťa
9.3 Henry Ford
9.4 Toyota Production System
9.5 Metoda JIT (Just – in – Time)
9.6 Jidoka
9.7 Heijunka
9.8 Kaizen
9.9 Standardizace práce TPS (Toyota Production System)
9.10 Metoda Kanban
9.11 Systém 5S
9.12 TPM
9.13 Literatura
10. Podnik a riziko
10.1 Risk management jako nástroj řízení
10.2 Identifikace a hodnocení rizik
10.3 Klasifikace rizika
10.4 Řízení rizik
10.5 Minimalizace dopadů rizik v rámci klíčových projektů podniku
10.6 Literatura
11. Interní audit
11.1 Interní audit jako nástroj podpory managementu
11.2 Ujišťovací a konzultační služby
11.3 Výkon interního auditu
11.3.1 Výkon ujišťovacích služeb interního auditu
11.3.2 Výkon konzultačních služeb interního auditu
11.4 Druhy auditů
11.4.1 Interní versus externí audit
11.4.2 Audit jakosti
11.4.3 Ostatní druhy auditů
11.5 Literatura
12. Malé a střední podniky (MSP)
12.1 Postavení malých a středních podniků v ekonomice státu
12.2 Koncepce rozvoje malých a středních podniků
12.2.1 Silné a slabé stránky malých a středních podniků
12.2.2 Vymezení koncepce
12.2.3 Základní principy a priority v alokaci finančních prostředků k realizaci Koncepce
12.3 Podpora podnikání malých a středních podniků
12.4 Literatura
13. Vstup podniků na zahraniční trhy
13.1 Vnitřní trh Evropské unie (trh zboží a služeb)
13.2 Formy vstupu podniků na zahraniční trhy
13.3 Exportní strategie ČR
13.4 Literatura
14. Seznam zkratek
15. Seznam obrázků
16. Seznam tabulek
17. Přílohy
Příloha č. 1: Případová studie: Podnikatelský záměr pro program rozvoj
Příloha č. 2: Případová studie: Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému v pojišťovně
18. Rejstřík

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 14.53MB | 14.53MB | 9.06MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Podniková ekonomika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 14.53 MB | 14.53 MB | 9.06 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Podniková ekonomika

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 7329
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
587  470  -20 %
Ihned ke stažení
i: 20063 n: 24782010r: 7329
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Autoři v knize postihli celou základní problematiku podnikové ekonomiky. Zahrnuty jsou i podnikové funkce z oblasti organizace a řízení podniku, které jsou nezbytným předpokladem naplňování funkcí ekonomické povahy. Kniha je členěna do třinácti základních kapitol, přičemž každá kapitola obsahuje teoretický základ, vlastní výklad problematiky a použitou literaturu. Úvod je věnován vztahu mikroekonomie a podnikové ekonomiky, popsány jsou faktory podnikového prostředí, specifikovány funkce a formy hospodaření podniku, jeho hodnota a životní cyklus, popsány jsou metody a formy organizace a řízení podnikových procesů, principy a postupy podnikového marketingu, definovány jsou současné metody v oblasti řízení lidských zdrojů, obsah a zajištění interního auditu, vymezeny jsou principy podnikání malých a středních podniků. Závěr knihy je věnován problematice vstupu podniků na zahraniční trhy.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Podniková ekonomika

Úvodní slovo
Předmluva
1. Vztah mikroekonomie a podnikové ekonomiky – aplikace mikroekonomické koncepce do podnikové praxe
1.1 Ekonomická efektivnost a hranice produkčních možností
1.2 Produkční funkce, výrobní faktory
1.3 Příjmy, výdaje (výnosy – náklady)
1.3.1 Krátké období (KO)
1.3.2 Dlouhé období (DO)
1.4 Zisk, bod zvratu
1.5 Poptávka – teoretická východiska v konfrontaci s pohledem PE
1.6 Literatura
2. Podnikatelské prostředí
2.1 Strategie udržitelného rozvoje v ČR
2.2 Strategie Evropa 2020 a Národní program reforem ČR
2.3 Podnikatelská činnost
2.3.1 Podnik
2.4 Ochrana hospodářské soutěže
2.5 Ochrana práv duševního vlastnictví
2.6 Ochrana spotřebitele
2.7 Ochrana životního prostředí
2.8 Rizika spojená s podnikáním
2.9 Literatura
3. Hospodaření podniku
3.1 Majetková a kapitálová struktura podniku
3.1.1 Kapitálová struktura podniku
3.2 Majetková struktura podniku
3.2.1 Členění majetku
3.2.2 Oceňování majetku
3.2.3 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu
3.2.4 Vztah aktiv a pasiv
3.3 Výrobní faktory
3.4 Náklady
3.4.1 Druhové členění nákladů
3.4.2 Účelové členění nákladů
3.4.3 Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů
3.5 Výnosy
3.5.1 Tržby
3.6 Zisk
3.7 Hodnota peněz v čase
3.8 Strategické financování podniku
3.8.1 Optimalizace kapitálové struktury
3.8.2 Bilanční pravidla jako nástroj optimalizace kapitálové struktury podniku
3.8.3 Optimalizace kapitálu v návaznosti na náklady kapitálu
3.8.4 Optimalizace majetkové struktury
3.9 Taktické financování podniku
3.9.1 Working Capital Management
3.9.2 Zásoby
3.9.3 Pohledávky
3.9.4 Finanční majetek
3.9.5 Peníze, účty v bankách, krátkodobý finanční majetek a pořizovaný finanční majetek
3.9.6 Závazky
3.10 Controlling
3.10.1 Controlling a jeho přínos pro manažera
3.10.2 Role controllingu v jednotlivých fázích řízení
3.10.3 Nástroje controllingu
3.10.4 Reporting
3.11 Literatura
4. Hodnota podniku
4.1 Vymezení hodnoty podniku
4.1.1 Podnik jako zboží
4.1.2 Kategorie hodnoty podniku
4.1.3 Předpoklady ocenění podniku
4.2 Přehled metod pro oceňování podniku
4.2.1 Přístupy k oceňování podniku
4.2.2 Klasifikace metod oceňování podniku
4.3 Postup oceňování podniku
4.3.1 Strategická analýza
4.3.2 Finanční analýza
4.3.3 Tvorba finančního plánu
4.4 Metody oceňování podniku
4.4.1 Výnosové metody
4.4.2 Majetkové metody
4.4.3 Metody kombinované
4.4.4 Metody založené na analýze trhu
4.4.5 Doporučení k užívání metod
4.5 Literatura
5. Život podniku
5.1 Životní cyklus podniku
5.2 Založení podniku
5.2.1 Kroky směřující k založení podniku
5.2.2 Vlastní založení podniku
5.3 Růst podniku
5.3.1 Stabilizace
5.4 Krize a sanace podniku
5.4.1 Krize
5.4.2 Sanace
5.5 Zrušení a zánik podniku
5.5.1 Likvidace společnosti
5.5.2 Konkurz
5.5.3 Nucené vyrovnání, vyrovnání
5.6 Sdružování podniků
5.6.1 Korporace
5.6.2 Spojování podniků
5.7 Literatura
6. Funkce podniku
6.1 Primární funkce podniku
6.1.1 Řízení výroby
6.1.2 Řízení zásob
6.1.3 Prodej
6.2 Odvozené funkce podniku
6.2.1 Řízení lidských zdrojů
6.2.2 Investiční rozhodování
6.2.3 Finanční řízení
6.2.4 Inovace jako nástroj prosperity podniku
6.2.5 Správa podniku – Facility management
6.3 Literatura
7. Řízení podniku – management
7.1 Podstata managementu
7.2 Vývojové směry managementu
7.2.1 Vědecký management
7.2.2 Administrativní přístup k managementu
7.2.3 Princip chování organizace
7.2.4 Současné trendy v managementu
7.2.5 Management na prahu třetího tisíciletí
7.2.6 Shrnutí
7.3 Postavení a osobnost manažera
7.3.1 Členění manažerů
7.3.2 Základní manažerské dovednosti
7.3.3 Manažerské role
7.4 Manažerské rozhodování
7.4.1 Rozhodovací proces
7.4.2 Typy problémů a rozhodování
7.4.3 Skupinové rozhodování
7.5 Plánování
7.5.1 Mise
7.5.2 Cíl
7.5.3 Plán
7.6 Řízení podle cílů – MBO (Management By Objectives)
7.6.1 Proces řízení podle cílů
7.6.2 Zavádění řízení podle cílů
7.6.3 Přednosti řízení podle cílů
7.6.4 Nedostatky v řízení podle cílů
7.7 Strategický management
7.7.1 Počátek strategického managementu
7.7.2 Základní etapy vývoje strategického managementu
7.7.3 Strategické plánování
7.7.4 Analýza vnějšího prostředí společnosti
7.7.5 Analýza vnitřního prostředí společnosti
7.7.6 Metody analyzující mikro- a makroprostředí současně
7.7.7 Formulace podnikové strategie
7.7.8 Vyhodnocení strategických možností a výběr strategie
7.7.9 Implementace strategie, hodnocení výsledků
7.8 Organizování
7.8.1 Organizační struktura a její tvorba
7.8.2 Typy organizačních struktur – liniové vazby
7.8.3 Typy organizačních struktur – funkcionální vazby
7.8.4 Maticová organizační struktura
7.9 Vedení
7.9.1 Teorie vůdcovství
7.9.2 Ženy versus muži jako vedoucí
7.9.3 Některé z dalších faktorů ovlivňujících vůdcovství
7.10 Management jakosti
7.10.1 Základy managementu jakosti – TQM
7.10.2 ISO normy řady 9000
7.10.3 Devět zásad managementu jakosti dle ISO
7.10.4 Všeobecné požadavky při zavádění systému ISO
7.10.5 Další systémy managementu jakosti
7.11 Literatura
8. Marketing
8.1 Úloha a cíle marketingu
8.2 Marketingové řízení
8.2.1 Plánování
8.2.2 Realizace marketingu
8.2.3 Kontrola
8.3 Nákupní chování organizací
8.4 Získávání informací pro marketingová rozhodnutí. Marketingový informační systém
8.4.1 Interní databáze
8.4.2 Marketingový zpravodajský systém
8.4.3 Marketingový výzkum
8.4.4 Marketingový systém na podporu rozhodování
8.5 Marketingový mix
8.6 Marketing na internetu
8.7 Literatura
9. Štíhlý podnik
9.1 Lean Production
9.2 Tomáš Baťa
9.3 Henry Ford
9.4 Toyota Production System
9.5 Metoda JIT (Just – in – Time)
9.6 Jidoka
9.7 Heijunka
9.8 Kaizen
9.9 Standardizace práce TPS (Toyota Production System)
9.10 Metoda Kanban
9.11 Systém 5S
9.12 TPM
9.13 Literatura
10. Podnik a riziko
10.1 Risk management jako nástroj řízení
10.2 Identifikace a hodnocení rizik
10.3 Klasifikace rizika
10.4 Řízení rizik
10.5 Minimalizace dopadů rizik v rámci klíčových projektů podniku
10.6 Literatura
11. Interní audit
11.1 Interní audit jako nástroj podpory managementu
11.2 Ujišťovací a konzultační služby
11.3 Výkon interního auditu
11.3.1 Výkon ujišťovacích služeb interního auditu
11.3.2 Výkon konzultačních služeb interního auditu
11.4 Druhy auditů
11.4.1 Interní versus externí audit
11.4.2 Audit jakosti
11.4.3 Ostatní druhy auditů
11.5 Literatura
12. Malé a střední podniky (MSP)
12.1 Postavení malých a středních podniků v ekonomice státu
12.2 Koncepce rozvoje malých a středních podniků
12.2.1 Silné a slabé stránky malých a středních podniků
12.2.2 Vymezení koncepce
12.2.3 Základní principy a priority v alokaci finančních prostředků k realizaci Koncepce
12.3 Podpora podnikání malých a středních podniků
12.4 Literatura
13. Vstup podniků na zahraniční trhy
13.1 Vnitřní trh Evropské unie (trh zboží a služeb)
13.2 Formy vstupu podniků na zahraniční trhy
13.3 Exportní strategie ČR
13.4 Literatura
14. Seznam zkratek
15. Seznam obrázků
16. Seznam tabulek
17. Přílohy
Příloha č. 1: Případová studie: Podnikatelský záměr pro program rozvoj
Příloha č. 2: Případová studie: Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému v pojišťovně
18. Rejstřík

O Autorovi

Vochozka Marek
V březnu 2009 byl Akademickým senátem VŠTE pověřen k výkonu funkce rektora. Do té doby pracoval na VŠTE jako vedoucí ekonomické katedry, v rámci níž přednášel předměty se zaměřením na ekonomiku podniku, finanční řízení a ekonomii. V roce 2008 získal titul Ph.D. na VŠE v Praze, kde t. č. působil jako odborný asistent na katedře podnikové ekonomiky. Podílí se na tvorbě řady evropských grantů, je nositelem dvou patentů a několika užitných vzorů.
Mulač Petr
Je absolventem programu Ekonomika a management na VŠE v Praze, kde také ukončil v roce 2013 doktorské studium na Fakultě financí a účetnictví. Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích působí od jejího založení, vykonával funkci kvestora a v současné době je odborným asistentem na katedře ekonomiky a managementu. Zabývá se výukou předmětů z oblasti podnikové ekonomiky, obchodního podnikání a finančního řízení podniku. Je autorem a spoluautorem několika studijních materiálů, posledním z nich je publikace Podniková ekonomika vydaná v nakladatelství Grada. Spolupracuje s odbornou praxí a působí jako soudní znalec.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 246 
E-kniha 197  -20 %
E-kniha 292  -20 %
E-kniha 271  -20 %
Tištěná 297 
E-kniha 238  -20 %
Tištěná 416 
E-kniha 333  -20 %
Tištěná 212 
E-kniha 170  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.