0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nový občanský zákoník

Vlastnictví a věcná práva
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
229
Poslední kusyi
Ještě dnes předáme knihu
dopravci a zítra si ji můžete číst!

Poslední aktualizace skladu 25.2.2017 5:20
i: 21543 n: 24751665r: 8105
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
195
Ihned ke stažení
i: 21544 n: 24791388r: 8105
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.Ve třetí části ediční řady vymezujeme pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně se věnujeme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciální pozornost věnujeme bytovému spoluvlastnictví, především právům a povinnostem vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i zcela nové úpravě správy cizího majetku.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník

Úvod
Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva
i. Věci a jejich rozdělení
Rozdělení věcí
Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
Věci nemovité a movité
Věci zastupitelné
Zuživatelná věc
Hromadná věc
Obchodní závod, rodinný závod
Pobočka a odštěpný závod
Obchodní tajemství
Součást věci
Příslušenství
Cenné papíry
Zastupitelné cenné papíry
Forma cenného papíru
Emise cenného papíru
Vydání cenného papíru
Stejnopisy
Kupón a talón
Hromadná listina
Zaknihované cenné papíry
Evidence zaknihovaných cenných papírů
Přeměna zaknihovaných a listinných papírů
ii. Věcná práva
Veřejný seznam
Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
Nesoulad zapsaného a skutečného stavu
Kapitola 2 Držba
i. Co je to držba
Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“
ii. Kdo může být držitelem
iii. Co lze držet
iv. Okamžik a způsob nabytí držby
v. Aspekty držby
Řádná držba
Poctivá a nepoctivá držba
Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
(Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
Pravá držba
Ochrana pravé, poctivé a řádné držby
vi. Ochrana držby
Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby
vii. Zánik držby
Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví
i. Co lze vlastnit
ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka
Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům
iii. Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby
Reivindikační žaloba
Co lze žalobou požadovat
Rozhodnutí soudu
Negatorní žaloba
Formulace nároku v žalobě
Rozhodnutí soudu
Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba
iv. Přírůstky
Přírůstky movité věci
Umělé přírůstky
Zpracování
Smísení
Stavba
Přestavek
v. Vydržení
Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
Mimořádné vydržení
vi. Nabytí vlastnického práva převodem
Převod vlastnictví k movité věci
Nabytí nemovitých věcí
vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)
Kapitola 4 Omezení vlastnického práva
i. Ochrana sousedských práv
ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
iv. Stromy u společné hranice pozemků
v. Opora pozemků
vi. Voda, sníh a led
vii. Stavba na sousedním pozemku
viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady
i. Nezbytná cesta
ii. Rozhrada
Kapitola 6 Přivlastnění
Kapitola 7 Nález
i. Panství nad věcí
ii. Povinnost nálezce
iii. Postup při nálezu
iv. Správa nalezené věci
v. Věci skryté
Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci
i. Pojem spoluvlastnictví
ii. Ochrana spoluvlastnictví
iii. Vznik spoluvlastnictví
iv. Spoluvlastnický podíl
v. Správa společné věci
vi. Správce společné věci
vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví
x. Přídatné spoluvlastnictví
xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví
i. Vznik jednotky
Prohlášení
Výstavba domu s jednotkami
ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
iii. Převod jednotky
iv. Správa domu a pozemku
Správce
Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
Zrušení společenství vlastníků
v. Zrušení bytového spoluvlastnictví
vi. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ
Kapitola 10 Právo stavby
i. Pojem práva stavby
ii. Doba trvání práva stavby
iii. Vznik a zánik práva stavby
Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena
i. Služebnosti
ii. Pozemkové služebnosti
Služebnost inženýrské sítě
Opora cizí stavby
Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
Právo na vodu
Služebnost rozlivu
Služebnost stezky, průhonu a cesty
Právo pastvy
iii. Užívací právo
iv. Požívací právo
v. Služebnost bytu
vi. Zánik služebností
vii. Reálná břemena
Kapitola 12 Zástavní právo
i. Vznik zástavního práva
Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
Způsobilý předmět zástavního práva
Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
Zástavní smlouva
Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
Zákonné zástavní právo
ii. Druhy zástav
Movitá věc
Nemovitá věc
Věc hromadná
Podíl v korporaci
Cenný papír
Pohledávka
iii. Rozsah zástavního práva
iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva
v. Výkon zástavního práva
vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
vii. Zánik zástavního práva
Kapitola 13 Zadržovací právo
Kapitola 14 Správa cizího majetku
i. Prostá a plná správa cizího majetku
ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
iv. Inventář, jistota a pojištění
v. Společná správa
vi. Obezřetné investice
vii. Skončení správy
viii. Svěřenský fond
Založení svěřenského fondu
Svěřenský správce
Obmyšlený

Tištěná kniha

Datum vydání: 21. 02. 2014
Katalogové číslo: 4258
ISBN: 978-80-247-5166-5
Formát / stran: 167×240, 168 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 0.5MB | 2.8MB | 0.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nový občanský zákoník
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF ePub

Tištěná kniha

Datum vydání: 21. 02. 2014
Katalogové číslo: 4258
ISBN: 978-80-247-5166-5
Formát / stran: 167×240, 168 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 0.5MB | 2.8MB | 0.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Nový občanský zákoník

Vlastnictví a věcná práva
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.Ve třetí části ediční řady vymezujeme pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně se věnujeme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciální pozornost věnujeme bytovému spoluvlastnictví, především právům a povinnostem vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i zcela nové úpravě správy cizího majetku.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
229
Poslední kusyi
Ještě dnes předáme knihu
dopravci a zítra si ji můžete číst!

Poslední aktualizace skladu 25.2.2017 5:20
i: 21543 n: 24751665r: 8105
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
195
Ihned ke stažení
i: 21544 n: 24791388r: 8105

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník

Úvod
Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva
i. Věci a jejich rozdělení
Rozdělení věcí
Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
Věci nemovité a movité
Věci zastupitelné
Zuživatelná věc
Hromadná věc
Obchodní závod, rodinný závod
Pobočka a odštěpný závod
Obchodní tajemství
Součást věci
Příslušenství
Cenné papíry
Zastupitelné cenné papíry
Forma cenného papíru
Emise cenného papíru
Vydání cenného papíru
Stejnopisy
Kupón a talón
Hromadná listina
Zaknihované cenné papíry
Evidence zaknihovaných cenných papírů
Přeměna zaknihovaných a listinných papírů
ii. Věcná práva
Veřejný seznam
Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
Nesoulad zapsaného a skutečného stavu
Kapitola 2 Držba
i. Co je to držba
Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“
ii. Kdo může být držitelem
iii. Co lze držet
iv. Okamžik a způsob nabytí držby
v. Aspekty držby
Řádná držba
Poctivá a nepoctivá držba
Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
(Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
Pravá držba
Ochrana pravé, poctivé a řádné držby
vi. Ochrana držby
Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby
vii. Zánik držby
Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví
i. Co lze vlastnit
ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka
Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům
iii. Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby
Reivindikační žaloba
Co lze žalobou požadovat
Rozhodnutí soudu
Negatorní žaloba
Formulace nároku v žalobě
Rozhodnutí soudu
Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba
iv. Přírůstky
Přírůstky movité věci
Umělé přírůstky
Zpracování
Smísení
Stavba
Přestavek
v. Vydržení
Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
Mimořádné vydržení
vi. Nabytí vlastnického práva převodem
Převod vlastnictví k movité věci
Nabytí nemovitých věcí
vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)
Kapitola 4 Omezení vlastnického práva
i. Ochrana sousedských práv
ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
iv. Stromy u společné hranice pozemků
v. Opora pozemků
vi. Voda, sníh a led
vii. Stavba na sousedním pozemku
viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady
i. Nezbytná cesta
ii. Rozhrada
Kapitola 6 Přivlastnění
Kapitola 7 Nález
i. Panství nad věcí
ii. Povinnost nálezce
iii. Postup při nálezu
iv. Správa nalezené věci
v. Věci skryté
Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci
i. Pojem spoluvlastnictví
ii. Ochrana spoluvlastnictví
iii. Vznik spoluvlastnictví
iv. Spoluvlastnický podíl
v. Správa společné věci
vi. Správce společné věci
vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví
x. Přídatné spoluvlastnictví
xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví
i. Vznik jednotky
Prohlášení
Výstavba domu s jednotkami
ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
iii. Převod jednotky
iv. Správa domu a pozemku
Správce
Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
Zrušení společenství vlastníků
v. Zrušení bytového spoluvlastnictví
vi. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ
Kapitola 10 Právo stavby
i. Pojem práva stavby
ii. Doba trvání práva stavby
iii. Vznik a zánik práva stavby
Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena
i. Služebnosti
ii. Pozemkové služebnosti
Služebnost inženýrské sítě
Opora cizí stavby
Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
Právo na vodu
Služebnost rozlivu
Služebnost stezky, průhonu a cesty
Právo pastvy
iii. Užívací právo
iv. Požívací právo
v. Služebnost bytu
vi. Zánik služebností
vii. Reálná břemena
Kapitola 12 Zástavní právo
i. Vznik zástavního práva
Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
Způsobilý předmět zástavního práva
Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
Zástavní smlouva
Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
Zákonné zástavní právo
ii. Druhy zástav
Movitá věc
Nemovitá věc
Věc hromadná
Podíl v korporaci
Cenný papír
Pohledávka
iii. Rozsah zástavního práva
iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva
v. Výkon zástavního práva
vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
vii. Zánik zástavního práva
Kapitola 13 Zadržovací právo
Kapitola 14 Správa cizího majetku
i. Prostá a plná správa cizího majetku
ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
iv. Inventář, jistota a pojištění
v. Společná správa
vi. Obezřetné investice
vii. Skončení správy
viii. Svěřenský fond
Založení svěřenského fondu
Svěřenský správce
Obmyšlený

Zařazena v kategoriích

Recenze

Nejsou zde žádné recenze. Přihlaste se a napište první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace