0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Obecná didaktika

2., rozšířené a aktualizované vydání
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
399
Pouze na objednávkui
Zašleme ihned po naskladnění  
Poslední aktualizace skladu 24.2.2017 13:15
i: 15319 n: 24718217r: 4333
E-kniha
PDF
339
Ihned ke stažení
i: 15320 n: 24769813r: 4333
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást si otázky, problematizovat a vidět nové problémy, hledat jejich řešení, uvědomovat si smysl jednání v širších souvislostech. Publikace si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu. Postihuje souvislosti, je s to kriticky analyzovat a hodnotit jednotlivé didaktické koncepce, odlišovat podnětné prvky od módnosti v aktuálních diskuzích. Tím vším se rozšiřuje základ, na němž učitel činí svá didaktická rozhodnutí. Knížka je určena především studentům učitelství, ale také začínajícím učitelům a všem ostatním, kteří mají zájem promýšlet si hlouběji dosavadní zkušenosti.

Z obsahu knihy Obecná didaktika

Úvod

I. ČÁST
DIDAKTIKA A JEJÍ PŘEDMĚT

1. Předmět didaktiky
1.1 Problémy předmětu didaktika
1.2 Didaktika ve struktuře vědního pole
1.3 Vztah didaktiky a oborových didaktik
1.4 Metody didaktických výzkumů
Základní literatura

II. ČÁST
VZDĚLÁNÍ V DIDAKTICKÉM SYSTÉMU

2. Vzdělání v didaktickém systému
2.1 Vzdělání, jeho cíle a pojetí
2.2 Historickovývojové proměny cílů, obsahů a funkce vzdělání
2.3 Teorie formálního a teorie materiálního vzdělání
2.4 Vzdělání elementární a vzdělání všeobecné
2.5 Vzdělání základní
2.6 Vztah vzdělání všeobecného a odborného jako kulturní problém
2.7 Technologické vzdělání - součást komplexního pojetí vzdělání všeobecného
2.8 Význam vzdělanosti a perspektivní trendy vzdělávacích koncepcí na přelomu
tisíciletí
2.9 Základní typy vzdělávání v podmínkách učící se a globalizující se společnosti
Základní literatura

3. Učivo a jeho výběr
3.1 Jak se obsah vzdělávání stává učivem
3.2 Reformy vzdělávacích obsahů a didaktické teorie
3.2.1 Překonávání poznatkového encyklopedizmu a poznatkové roztříštěnosti
3.2.2 Modernizace vzdělávacích obsahů
3.2.3 Kurikulární teorie a reformy kurikula
3.3 Alternativní a inovační koncepce
Základní literatura

4. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech
4.1 Učební plány
4.1.1 Tvorba učebního plánu jako etapa didaktické transformace
4.1.2 Uspořádání učiva v učebních plánech
4.1.3 Učební plán působí jako celek
4.2 Učební osnovy
4.2.1 Tvorba učebních osnov jako další rovina didaktické transformace
4.3 Kurikulární dokumenty
4.4 Rámcové vzdělávací programy
Základní literatura

5. Učebnice v multimediálním systému didaktických prostředků
Základní literatura

III. ČÁST
VYUČOVACÍ PROCES

6. Vyučování jako celistvý proces
6.1 Vyučování a různé teorie jeho výkladu
6.2 Struktura celistvého procesu vyučování
6.3 Funkce cíle v procesu vyučování
6.3.1 Konkretizace cílů vyučování
6.3.2 Kategorizace cíle a řízení procesu učení
6.3.3 Kategorie cíle v systému vztahů vyučovacího procesu
6.4 Vzájemný vztah učitele a žáků ve vyučování
Základní literatura

7. Osvojování vědění a organizace procesu učení žáků
7.1 Didaktická transformace učiva v činnosti učitele
7.2 Činnostní a zkušenostní orientace vyučování
7.3 Osvojování pojmových systémů ve vyučování a jejich používání
7.3.1 Osvojování nového vědění
7.4 Problémové situace a rozvíjení tvořivosti žáků
7.4.1 Problémové situace ve vyučování
7.4.2 Rozvíjení tvořivosti žáků
7.4.3 Náleží také pamětní učení do moderního procesu vyučování?
7.5 Vytváření dovedností v procesu vyučování
7.6 Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování
7.7 Hodnocení jako nedílná součást procesu vyučování
Základní literatura

8. Vyučovací metody
8.1 Pojem metoda, historický vývoj vyučovacích metod
8.2 Metody v celistvém pojetí vyučovacího procesu
8.3 Klasifikace vyučovacích metod, jejich výběr a funkce
8.4 Charakteristika vybraných vyučovacích metod
8.4.1 Metody slovní
8.4.2 Metody názorně demonstrační
8.4.3 Metody praktických činností žáků
8.4.4 Hra jako vyučovací metoda
8.5 Metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností
8.6 Systém vyučovacích metod
8.7 Metody diagnostické a klasifikační
8.7.1 Metoda systematického pozorování
8.7.2 Ústní a písemné zkoušky
8.7.3 Hodnocení složitých výkonů žáků
8.7.4 Didaktické testy
8.7.5 Klasifikační metody
8.7.6 Stanovení standardů
Základní literatura

9. Organizační formy vyučování
9.1 K vývoji organizačních forem vyučování
9.2 Frontální vyučování v systému vyučovacích hodin
9.2.1 Formy organizace procesu učení žáků ve vyučovací hodině
9.3 Skupinové a kooperativní vyučování
9.4 Individualizace a diferenciace v procesu vyučování
9.4.1 Individualizované vyučování
9.4.2 Diferenciace v procesu vyučování
9.5 Organizační formy vyučování v rozličných prostředích
9.5.1 Exkurze
9.6 Uplatňování různých organizačních forem vyučování při realizaci projektů a
integrovaných učebních celků
9.6.1 Projektové vyučování
9.6.2 Integrované učební celky a organizační formy vyučování
9.7 Domácí učební práce žáků
9.8 Cesty k pružnému a variabilnímu systému organizačních forem a metod vyučování
9.8.1 Otevřené vyučování
Základní literatura

10. Didaktické prostředky v procesu vyučování
10.1 Učební pomůcky a multimediální systém
10.2 Programové učení a vyučování, jeho technické prostředky
10.3 Moderní didaktická technika ve vyučování
10.3.1 Využívání počítačů jako interaktivních systémů
Základní literatura

11. Závěrem - didaktika v systému širších souvislostí

Přílohy

Seznam poznámek, tabulek, grafů a schémat

Literatura

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

Tištěná kniha

Datum vydání: 10. 04. 2007
Katalogové číslo: 2713
ISBN: 978-80-247-1821-7
Formát / stran: 167×240, 328 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.8MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Obecná didaktika
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 10. 04. 2007
Katalogové číslo: 2713
ISBN: 978-80-247-1821-7
Formát / stran: 167×240, 328 stran
Edice: Pedagogika

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.8MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Obecná didaktika

2., rozšířené a aktualizované vydání
Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást si otázky, problematizovat a vidět nové problémy, hledat jejich řešení, uvědomovat si smysl jednání v širších souvislostech. Publikace si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu. Postihuje souvislosti, je s to kriticky analyzovat a hodnotit jednotlivé didaktické koncepce, odlišovat podnětné prvky od módnosti v aktuálních diskuzích. Tím vším se rozšiřuje základ, na němž učitel činí svá didaktická rozhodnutí. Knížka je určena především studentům učitelství, ale také začínajícím učitelům a všem ostatním, kteří mají zájem promýšlet si hlouběji dosavadní zkušenosti.
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
399
Pouze na objednávkui
Zašleme ihned po naskladnění  
Poslední aktualizace skladu 24.2.2017 13:15
i: 15319 n: 24718217r: 4333
E-kniha
PDF
339
Ihned ke stažení
i: 15320 n: 24769813r: 4333

Z obsahu knihy Obecná didaktika

Úvod

I. ČÁST
DIDAKTIKA A JEJÍ PŘEDMĚT

1. Předmět didaktiky
1.1 Problémy předmětu didaktika
1.2 Didaktika ve struktuře vědního pole
1.3 Vztah didaktiky a oborových didaktik
1.4 Metody didaktických výzkumů
Základní literatura

II. ČÁST
VZDĚLÁNÍ V DIDAKTICKÉM SYSTÉMU

2. Vzdělání v didaktickém systému
2.1 Vzdělání, jeho cíle a pojetí
2.2 Historickovývojové proměny cílů, obsahů a funkce vzdělání
2.3 Teorie formálního a teorie materiálního vzdělání
2.4 Vzdělání elementární a vzdělání všeobecné
2.5 Vzdělání základní
2.6 Vztah vzdělání všeobecného a odborného jako kulturní problém
2.7 Technologické vzdělání - součást komplexního pojetí vzdělání všeobecného
2.8 Význam vzdělanosti a perspektivní trendy vzdělávacích koncepcí na přelomu
tisíciletí
2.9 Základní typy vzdělávání v podmínkách učící se a globalizující se společnosti
Základní literatura

3. Učivo a jeho výběr
3.1 Jak se obsah vzdělávání stává učivem
3.2 Reformy vzdělávacích obsahů a didaktické teorie
3.2.1 Překonávání poznatkového encyklopedizmu a poznatkové roztříštěnosti
3.2.2 Modernizace vzdělávacích obsahů
3.2.3 Kurikulární teorie a reformy kurikula
3.3 Alternativní a inovační koncepce
Základní literatura

4. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech
4.1 Učební plány
4.1.1 Tvorba učebního plánu jako etapa didaktické transformace
4.1.2 Uspořádání učiva v učebních plánech
4.1.3 Učební plán působí jako celek
4.2 Učební osnovy
4.2.1 Tvorba učebních osnov jako další rovina didaktické transformace
4.3 Kurikulární dokumenty
4.4 Rámcové vzdělávací programy
Základní literatura

5. Učebnice v multimediálním systému didaktických prostředků
Základní literatura

III. ČÁST
VYUČOVACÍ PROCES

6. Vyučování jako celistvý proces
6.1 Vyučování a různé teorie jeho výkladu
6.2 Struktura celistvého procesu vyučování
6.3 Funkce cíle v procesu vyučování
6.3.1 Konkretizace cílů vyučování
6.3.2 Kategorizace cíle a řízení procesu učení
6.3.3 Kategorie cíle v systému vztahů vyučovacího procesu
6.4 Vzájemný vztah učitele a žáků ve vyučování
Základní literatura

7. Osvojování vědění a organizace procesu učení žáků
7.1 Didaktická transformace učiva v činnosti učitele
7.2 Činnostní a zkušenostní orientace vyučování
7.3 Osvojování pojmových systémů ve vyučování a jejich používání
7.3.1 Osvojování nového vědění
7.4 Problémové situace a rozvíjení tvořivosti žáků
7.4.1 Problémové situace ve vyučování
7.4.2 Rozvíjení tvořivosti žáků
7.4.3 Náleží také pamětní učení do moderního procesu vyučování?
7.5 Vytváření dovedností v procesu vyučování
7.6 Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování
7.7 Hodnocení jako nedílná součást procesu vyučování
Základní literatura

8. Vyučovací metody
8.1 Pojem metoda, historický vývoj vyučovacích metod
8.2 Metody v celistvém pojetí vyučovacího procesu
8.3 Klasifikace vyučovacích metod, jejich výběr a funkce
8.4 Charakteristika vybraných vyučovacích metod
8.4.1 Metody slovní
8.4.2 Metody názorně demonstrační
8.4.3 Metody praktických činností žáků
8.4.4 Hra jako vyučovací metoda
8.5 Metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností
8.6 Systém vyučovacích metod
8.7 Metody diagnostické a klasifikační
8.7.1 Metoda systematického pozorování
8.7.2 Ústní a písemné zkoušky
8.7.3 Hodnocení složitých výkonů žáků
8.7.4 Didaktické testy
8.7.5 Klasifikační metody
8.7.6 Stanovení standardů
Základní literatura

9. Organizační formy vyučování
9.1 K vývoji organizačních forem vyučování
9.2 Frontální vyučování v systému vyučovacích hodin
9.2.1 Formy organizace procesu učení žáků ve vyučovací hodině
9.3 Skupinové a kooperativní vyučování
9.4 Individualizace a diferenciace v procesu vyučování
9.4.1 Individualizované vyučování
9.4.2 Diferenciace v procesu vyučování
9.5 Organizační formy vyučování v rozličných prostředích
9.5.1 Exkurze
9.6 Uplatňování různých organizačních forem vyučování při realizaci projektů a
integrovaných učebních celků
9.6.1 Projektové vyučování
9.6.2 Integrované učební celky a organizační formy vyučování
9.7 Domácí učební práce žáků
9.8 Cesty k pružnému a variabilnímu systému organizačních forem a metod vyučování
9.8.1 Otevřené vyučování
Základní literatura

10. Didaktické prostředky v procesu vyučování
10.1 Učební pomůcky a multimediální systém
10.2 Programové učení a vyučování, jeho technické prostředky
10.3 Moderní didaktická technika ve vyučování
10.3.1 Využívání počítačů jako interaktivních systémů
Základní literatura

11. Závěrem - didaktika v systému širších souvislostí

Přílohy

Seznam poznámek, tabulek, grafů a schémat

Literatura

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

Zařazena v kategoriích

Recenze

Nejsou zde žádné recenze. Přihlaste se a napište první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 269
E-kniha 229

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace